Inverter Scroll with Sight glass
คอมเพรสเซอร์ Scroll ระบบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้สารทำความเย็น R-404A สำหรับการใช้งานในระบบทำความเย็นแบบ Medium Temp. ซึ่งมาพร้อมกับช่อง Sight glass ซึ่งด้วยช่อง Sight glass นี้ ทำให้สามารถตรวจสอบปริมาณระดับน้ำมันต่ำสุดที่ควรจะเป็นได้ นั่นคือ 300 cc และยังสามารถตรวจสอบสถานะของน้ำมันในแต่ละสภาพการทำงานได้