Heat Pump Compressor
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI)ผู้นำนวัตกรรมคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องทำความร้อน เราผลิตและพัฒนาคอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องทำความร้อน ไม่ว่าจะเป็นประเภท Air to Water, Brine to Waterหรือ Domestic Hot Water อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ตอบสนองมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักสากลอีกด้วย